Anwil Cup 2016
Dodane przez admin dnia 28.05.2016 14:49
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2016
DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JACHTÓW KABINOWYCH
ANWIL CUP 2016
- Memoriał Jerzego Fijki
Sponsor Główny regat: ANWIL S.A, 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5
http://www.yca.pl; biuro@yca.pl
Rozszerzona zawarto¶ć newsa
PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH 2016
DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JACHTÓW KABINOWYCH
ANWIL CUP 2016
- Memoriał Jerzego Fijki
Sponsor Główny regat: ANWIL S.A, 87-805 WŁOCŁAWEK, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

Organizator: YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie, 87-801 WŁOCŁAWEK, ul. Uskok 5
http://www.yca.pl; biuro@yca.pl
kontakt:
• Marek Lewandowski: 604 267 949; marek.lewandowski@yca.pl
• Wojciech Warecki: 54 255-02-55; 601 686 559; biuro@yca.pl

1. Termin i ranga regat: Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych (DMPJK) „ANWIL CUP 2016” zostaną rozegrane w dniach 3 – 4 - 5 czerwca 2016 r. (piątek-sobota-niedziela). DMPJK są zawodami rozgrywanymi w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R" = 1,1 na akwenie Jeziora Włocławskiego (Zalew Włocławski).

2. Regaty DMPJK zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2013 ÷2016, zawiadomieniem o regatach cyklu pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2015, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2013÷2016”, Przepisami Pomiarowymi Związków lub Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, niniejszym Zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi.

3. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T–1, T–2, T–3, MICRO, ŻAGLE 500, SIGMA Active i OMEGA Standard. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte w klasie ustala się na pięć jednostek (5).

4. Regaty DMPJK posiadają: licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

5. Biuro regat: Marina Zarzeczewo, Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55; biuro@yca.pl

6. Port regat: Marina Zarzeczewo; Włocławek ul. Uskok 5; tel.: 54 255 02 55. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów na terenie portu regat. Dla jachtów z mieczami szybrowymi, Organizator zapewnia nieodpłatnie wodowanie na tamie za pomocą suwnicy bramowej po wcześniejszym zgłoszeniu u Kol. Romana Majewskiego tel. 662 638 157.

7. Zgłoszenia do regat: od ukazania się niniejszego zawiadomienia o regatach, drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e-mail biuro@yca.pl (zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej) oraz w biurze regat w dniu 2 czerwca 2016 r w godzinach od 17:00 do 22:00 i w dniu 3 czerwca 2016 w godzinach od 08:00 do 10:00 na drukach dostarczonych przez Organizatora - druki zgłoszeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.yca.pl .

8. Instrukcja Żeglugi: Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS. Mapa Jeziora Włocławskiego dostępna jest w internecie https://www.google.pl/maps/@52.65732,19.1646659,2521m/data=!3m1!1e3.
9. Opłata startowa: (wpisowe): wynosi 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) od jachtu w przypadku zgłoszenia w przeddzień zawodów (tj. czwartek 2 czerwca), najpóĽniej do godziny 22:00, natomiast w dniu zawodów opłata startowa wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych) płatna obligatoryjnie wraz ze zgłoszeniem jachtu do regat.
10. Organizator udostępnia nieodpłatnie: parking dla samochodów i przyczep, sanitariaty (poza prysznicami), pole namiotowe i postój przy brzegu i pomostach.

11. Pomiary jachtów: możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 20,- złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18:00 do 20:00 w czwartek 2 czerwca 2016 r. oraz od 08:00 do 09:30 w piątek 3 czerwca 2016 r. w porcie Marina Zarzeczewo.

12. Ważenie jachtów: możliwość zważenia jachtu (za częściową odpłatnością w kwocie 30, - złotych od jachtu) w awanporcie przy tamie w godzinach od 18: 00 do 20: 00 w czwartek 2 czerwca 2016 r.

13. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) są Kontrolerzy Sprzętu w osobach: Zbigniew Kacprzak i Piotr Dwórznik

14. Otwarcie regat: uroczyste otwarcie regat ANWIL CUP 2016 odbędzie się w piątek 3 czerwca 2016r.
o godzinie 10:30 w Marinie Zarzeczewo.

15. Start do I wyścigu: planowany jest na godzinę 12:00 w piątek 3 czerwca 2016 r.

16. Starty do kolejnych wyścigów: zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego.
17. Wyścigi:
Organizator planuje w ramach DMPJK rozegranie 7-miu wyścigów wg następującego harmonogramu:
• 3 czerwca (piątek) start godzina 12:00;
• 4 czerwca (sobota) start godzina 10:00;
• 5 czerwca (niedziela) start godzina 10:00;
W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.

18. Wyniki: w wynikach ostatecznych będą klasyfikowani zawodnicy, zgłoszeni i przyjęci do regat - regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu (jednego) 1 wyścigu.

19. Protesty: Protesty na właściwych formularzach winny być złożone w Biurze Regat w ciągu 1 godz. od chwili zakończenia ostatniego wyścigu. Czas i miejsce rozpatrywania protestów podane będzie oddzielnym komunikatem w ciągu 30 min. po upływie czasu protestowego. Również w tym czasie zostanie wywieszone zestawienie protestów informujące zawodników o protestach, w których występują, jako strona lub są zgłoszeni, jako świadkowie.

20. Nagrody:
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach I otrzymują puchary, medale i dyplomy;
• zawodnicy sklasyfikowani w klasach na miejscach II ÷ III otrzymują medale i dyplomy;
• nagrody finansowe w klasach: miejsce I -750, - zł, miejsce II -500, - zł, miejsce III – 250, - zł;
• pozostałe nagrody wg regulaminu Organizatora.

21. Kategoria Regat: ”C” – uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach naklejek z logo Głównego Sponsora Regat firmy ANWIL S.A. oraz naklejek PPJK dostarczonych przez Organizatora.

22. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania n/w przepisów żeglugowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.);
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.);.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.).

23. Sternik jachtu: osoba zgłoszona, jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.

24. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
25. Zawodnicy: uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko - Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

26. Jachty startujące w regatach: muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

27. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC, obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów.
Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat.
Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed regatami możliwości dokonania ubezpieczeń na czas regat.

Organizator
YACHT CLUB ANWIL